5. a 6. července je resort standardně otevřený od 9 do 23 hodin. Těšíme se na vás!

Návštěvní řádPro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí žádáme zdvořile hosty o dodržování návštěvního řádu Saunia Thermal Resort – dva bazény a saunový svět. V případě jeho porušení může být porušitel vykázán z prostor bazénového resortu.

 

Návštěvní řád

 

Návštěvní řád slouží k dodržování příslušných právních předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků Saunia Thermal Resort (dále jen „resort“). Každý návštěvník je povinen obeznámit se před vstupem do areálu resortu s tímto návštěvním řádem. Uhrazením ceny vstupu do resortu návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.

 

1. Vstup do resortu

 

1.1. Vstup do resortu je možný jen během provozní doby s platnou vstupenkou a čipem (náramkové hodinky s elektronickým čipem). Informace o systému vstupů a plateb vám poskytnou zaměstnanci recepce. Areál se dělí na bazénovou část s venkovním areálem a vnitřní wellness částí. Jak vnitřní, tak venkovní areál je v provozu celoročně.

 

1.2. Provozní doba resortu je denně od 9 hodin do 23 hodin včetně státních svátků a dnů pracovního klidu (pokud není oficiálně uvedeno jinak na www.thermal.saunia.cz nebo na www.saunia.cz a při vstupu do areálu).

Doba platnosti jednorázového vstupu začíná přechodem přes přechodové vstupní zařízení (turniket) a končí přechodem v stanoveném čase přes výstupní přechodové zařízení, reps. ukončením provozní doby. Do doby platnosti vstupu se započítává i doba na převlečení, osušení a oblečení. V případě překročení zaplaceného času vstupu je návštěvník povinen uhradit u pokladny doplatek ve dle platného ceníku.

 

1.3. Děti do 15 let mají vstup povolen v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod osoby mladší 15 let je za ni během celého pobytu v resortu odpovědný.

 

1.4. Každý návštěvník obdrží zaplacením příslušného vstupného k dispozici náramkové hodinky s elektronickým čipem, které umožňují návštěvníkovi nejen vstup do resortu, ale je i prostředkem k realizaci bezhotovostních plateb za stravování a doplňkových služeb v resortu. Každý čip má finanční limit na konzumaci a na ostatní služby resortu. Všechny doplatky naúčtované na čipu se hradí při odchodu z resortu na recepci. V případě, že během pobytu návštěvník vyčerpá celý finanční limit, je možné si tento limit obnovit po uhrazení dosavadní útraty.

 

1.5. Ztrátu čipu je návštěvník povinen nahlásit neprodleně na recepci resortu z důvodů jeho blokace a znemožnit tak jeho zneužití. Do doby blokace čipu je návštěvník odpovědný za útratu naúčtovanou na čipu. Poplatek za ztrátu čipu se hradí dle aktuálního ceníku.

 

1.6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části resortu, resp. v případě nutné údržby a/nebo z objektivních důvodů (plná kapacita, špatné počasí, bouře, snížená vlhkost, viditelnost) a/nebo konání společensko-sportovní akce bez nároku na vrácení vstupného (částečné omezení služeb a prostoru, případně nutnost uzavřít venkovní část z důvodu nepřízně počasí apod.).

 

1.7. Kapacita resortu je omezena, po naplnění kapacity je provozovatel oprávněn omezit vstup do areálu.

 

1.8. Vstup do bazénu je z hygienických důvodů povolen jen v plavkách a případně v jiném vhodném oděvu vyrobeném z materiálů vhodných pro pobyt ve vodě.

 

1.9. Vstup do areálu není dovolen osobám se zcela zahaleným obličejem.

 

1.10. Koupání není povoleno dětem do 1 roku, vyjma dětského brouzdaliště. Dítě do 1 roku musí mít nasazenou koupací plenu. Brouzdaliště je učeno dětem do věku 8 let v doprovodu osoby starší 18 let. V brouzdališti není dovoleno osobám starším 9 let ležet nebo sedět ve vodě.

 

1.11 Dětem od 1 roku je povolen přístup od relaxačního bazénu s teplou vodou 32 ⁰C v doprovodu osoby starší 18 let. Děti do 2 let musí mít nasazenu koupací plenu. I pro malé děti platí zákaz koupání bez plavek.

 

1.12. Děti mladší 5 let mají zákaz koupání ve vřídelním bazénu s teplotou vody 38 ⁰C.

 

1.13. Osobám s omezenou pohyblivostí/orientací je vstup do bazénu povolen jen za stálého dozoru asistenta/odpovědné osoby.

 

1.14. Osobám používajícím francouzské berle, vodící hole, protézy, ortézy, případně jiné hygienicky nevhodné pomůcky, je vstup do bazénu povolen jen v případě jejich uložení v odkládacích prostorech.

 

1.15. Osoby trpící nemocemi, jejichž podstata či průběh může být ovlivněna specifickým prostředím resortu (větší vlhkost a vyšší teplota) např. zejména osoby trpící cévními a srdečními nemocemi, mohou navštívit resort pouze po odborné konzultaci s lékařem.

 

1.16. Do resortu a do bazénu:

a) je veškerým zvířatům vstup zakázán

 

b) je zakázáno vnášet jakékoliv vlastní alkoholické nápoje nebo omamné látky, přičemž osoba, která tento zákaz poruší, bude neprodleně vykázána bez nároku na vrácení vstupného

 

c) je zakázáno vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, přičemž osoba, která tento zákaz poruší, bude neprodleně vykázána bez na nároku na vrácení vstupného. Připouští se konzumace alkoholických nápojů v přiměřeném množství v místech k tomu určených, za podmínky že se jedná o osobu starší 18 let, zároveň nesmí docházet k obtěžování ostatních návštěvníků a nesmí být ohrožena bezpečnost konzumenta ani jiných návštěvníků. Provozovatel má oprávnění odmítnout podání alkoholického nápoje těm osobám, u kterých nabyl oprávněného podezření, že jsou již pod vlivem alkoholu či nesplňují věkový limit. V případě potíží návštěvníka na základě ovlivnění alkoholem nebo omamnými látkami, byť i jen po požití malého množství, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za újmu na zdraví či škodu způsobenou v souvislosti s požitím omamných látek nebo alkoholických nápojů, včetně nápojů podávaných v místě prodeje v prostorách resortu.

 

Provozní pokyny pro návštěvníky

 

2.1. Každý návštěvník je povinen dbát na ochranu a bezpečnost vlastního zdraví jako i na ochranu a bezpečnost ostatních.

 

2.2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní hygienu a dodržovat čistotu na místech a zařízeních, které využívá.

 

2.3. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu důkladně umýt bez plavek mýdlem a osprchovat se v prostorech k tomu určených (sprchy) a projít přes brodítka, pokud se brodítka při vstupu do bazénu nacházejí.

 

2.4. Před vstupem do šaten je návštěvník povinen se vyzout a vstoupit jen ve vhodné koupací obuvi nebo bosý. Koupací obuv jsou přezuvky pro nošení okolo bazénu a dalších přilehlých prostor, které jsou čisté. Do bazénu smí návštěvník vstupovat pouze bez obuvi nebo v obuvi určené výhradně ke koupání.

 

2.5. Převlékací kabinky ve společných šatnách jsou určeny výhradně na svlékání a oblékání. K uložení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skříňky, které jsou návštěvníci povinni řádně zamknout pomocí čipu. V případě ztráty čipu bude návštěvníkovi vydán obsah skříňky jen po prokázání jeho vlastnictví k věcem uloženým ve skříňce. Provozovatel neodpovídá za případné škody, které vzniknout návštěvníkovi neuzamknutí skříňky.

 

2.6. Klenoty, peníze a jiné cenné věci je návštěvník povinen uschovat v příručních trezorových skříňkách umístněných na recepci resortu. Pokud si návštěvník klenoty, peníze a jiné cenné věci neuzamkne v trezorových skříňkách, provozovatel není odpovědný za případnou škodu, která by mohla na věcech vzniknout.

 

2.7. Lehátka, stoličky a lavice slouží k odpočinku návštěvníků. Návštěvník zde nesmí v době své nepřítomnosti zanechávat odložené osobní věci.  K uložení osobních věcí slouží šatní skříňky nebo odkládací boxy. Provozovatel si vyhrazuje právo, odložené věci blokující lehátka přemístit do vyhrazených odkládacích boxů.

 

2.8. Předměty nalezení v prostorech resortu jsou návštěvníci povinní odevzdat odpovědnému zaměstnanci na hlavní recepci. Veškeré cenné a drobné předměty se uchovají po dobu 30 kalendářních dnů a jsou k vyzvednutí na recepci. Ručník, plavky a jiné oděvy nelze z hygienických důvodů uchovat déle než jeden týden od data nálezu. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru městeckého úřadu. V případě drobných předmětů je možná písemná domluva na emailové adrese: thermal@saunia.cz na způsobu jejich předání. V případě cenností je nutné osobní převzetí spojené prokázáním totožnosti a identifikací ztracené věci.

 

2.9. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízením a vybavení nacházejících se v resortu a jsou povinni nahradit škody, které byly způsobeny jejich konáním (úmyslným nebo z nedbalosti) na majetku provozovatele nebo majetku třetích osob.

 

2.10. Do vnitřního areálu není povolen vjezd dětských kočárků.

 

2.11. Návštěvníci jsou povinni v celém resortu dodržovat pokyny plavčíků a určeného obslužného personálu.

 

2.12. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují včetně schodišť, třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu povahy zařízení. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

 

2.13. V případě úrazu, poranění či nevolnosti je návštěvník povinen přivolat plavčíka za účelem ošetření, sepsaní a evidování úřadu. Ošetřovna se nachází u vnitřního vstupu do bazénu. Za poranění a úrazy způsobené vlastní nedbalosti, neopatrností nebo porušením návštěvního řádu, provozovatel neodpovídá.

 

V resortu je zakázáno:

3.1. Kouření ve všech vnitřních prostorách resortu a na zpevněných plochách kolem venkovních bazénů. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety. Výjimkou jsou pouze plochy ke kouření určené a viditelně označených jako kuřácká zóna.

 

3.2. Koupání v oděvech nevhodných na koupání, včetně spodního prádla. Dětem je vstup do bazénu povolen z hygienických důvodů jen v plavkách nebo koupacích plenách.

 

3.3. Brát s sebou ostré předměty, skleněné nádoby a věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění, nebezpečné chemické a výbušné, také vlastní lehátka, slunečníky a jakýkoliv jiný nábytek.

 

3.4. Vstupovat do bazénu s jídlem nebo pitím a vynášet skleněné nádobí mimo prostory určené ke konzumaci jídla.

 

3.5. Nosit do bazénu nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve a míčky. Povoleny jsou pouze nafukovací rukávky, plovací vesty a plavecké brýle.

 

3.6. Hlučit, pokřikovat, pískat a běhat kolem bazénu na mokrých plochách, dělat nadměrný hluk, jakkoliv rušit ostatní návštěvníky.

 

3.7. Skákat do bazénu v celém areálu.

 

3.8. Znečišťovat vodu a prostory resortu pliváním na podlahy, do bazénu, močit do bazénu, odhazovat odpadky mimo prostory k tomu určené a znečišťovat celý areál resortu.

 

3.9. Svévolně přemísťovat lehátka, stolky, židličky, zařízení a instalovat nábytek. Ničit vybavení a zařízení.

 

3.10. Prát prádlo a mýt se mimo prostory k tomu určené.

 

3.11. Vyžadovat od plavčíků a obslužného personálu služby odporující návštěvnímu řádu.

 

3.12. Vstupovat do prostoru vyhrazených pro obslužný personál, resp. do prostor označených zákazem vstupu nebo do prostor určených pro opačné pohlaví.

 

3.13. Bezdůvodně volat o pomoc.

 

3.14. Nosit vlastní jídlo a nápoje do areálu resortu včetně přenosných ledniček a jakýkoliv jiných nádob na potraviny.

 

Vyloučení návštěvníka z resortu

 

4.1. Z resortu může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného, pokud:

a) navzdory předešlému upozornění příslušného zaměstnance provozovatele nedodržuje udělený pokyn nebo návštěvní řád

b) je opilý a pod vlivem omamných látek a svým chováním tak ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod resortu.

c) svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod resortu.

 

4.2. V případě, že návštěvník v těchto případech neopustí na vyzvání dobrovolně resort, může provozovatel požádat o zakročení bezpečnostní službu nebo příslušníky Policie ČR.

 

Obecná ustanovení

 

5.1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele.

 

5.2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražní, příkazové, zákazové a informační tabule, případně jiné upozornění a nesmí je ničit, poškozovat nebo odstraňovat.

 

5.3. Návštěvníci jsou povinní opustit resort do ukončení provozní doby, tj. do 23 hodin. Pozdější odchod je sankciován a zpoplatněn dle sazby v ceníku.

 

5.4. Případnou reklamaci služeb resortu je vhodné uplatnit bezprostředně při návštěvě, písemně do reklamační knihy, která se nachází na hlavní pokladně. Nebo následně na adresu resortu korespondenčně, prostřednictvím osobní návštěvy v provozním době (k dispozici na www.thermal.saunia.cz), nebo také emailem na adrese thermal@saunia.cz. Do reklamační knihy lze zaznamenat i případná přání, otázky či stížnosti.

 

5.5. Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání, popřípadě vstup do určitých částí areálu veřejnosti omezen a zakázán.

 

5.6. V případě nepříznivého počasí jako např. bouře nebo silný vítr, jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni na pokyn plavčíka opustit vnější bazény. Jestli se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál resortu z důvodů nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen zpětně uhradit vstupné, ani jiným způsobem odškodnit ho.

 

5.7. Provozovatel může v průběhu otevírací doby pořizovat fotografie, audio nebo videozáznam, na kterém se mohou objevit návštěvníci resortu. Pořizování výše uvedených záznamů je v oprávněném zájmu provozovatele a využívá je k propagaci své hlavní činnosti. Všichni návštěvníci resortu jsou o skutečnosti, že v průběhu jejich návštěvy bude pořizování jakéhokoliv typu záznamu probíhat, informování předem, nejpozději na pokladnách.

 

 

Návštěvní řád saunového světa

 

Saunový svět (dále jen Wellness) je součásti areálu resortu. Platí zde všechna ustanovení návštěvního řádu resortu. Kromě těch, která jsou níže specificky uvedena a upravena.

 

6.1. Návštěvník Wellness je povinen dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů pracovníků obsluhy.

 

6.2. Ve Wellness je zakázáno telefonování a pořizování audiovizuálních záznamů.

 

6.3. Wellness je výhradně bez plavková zóna. Před vstupem do Wellness odložte veškeré svršky v šatně nebo přihrádkách. V celém prostoru Wellness je návštěvníkům povoleno pohybovat se pouze v overalu určeného pro Wellness, županu nebo prostěradle. Není dovoleno vnášet do prostoru Wellness tašky, batohy nebo podobná zavazadla.

 

6.4. Vstup do Wellness je povolen dětem od 5 do 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 

6.5. V průběhu pobytu ve Wellness je návštěvník povinen dbát na dodržování hygieny a používat prostěradlo či ručník.

 

6.6. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen se po vstupu do Wellness v prostorách sprch důkladně umýt bez plavek mýdlem.

 

6.7. V prostorách suchých saun je třeba používat k podložení celého těla včetně chodidel prostěradlo, které je poskytnuto každému návštěvníkovi. Na vyžádání obdrží návštěvník drobnou pomůcku pro rozlišení přiděleného kusu prostěradla. V prostorách parní lázně není používání prostěradel doporučeno.

 

6.8. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují včetně schodišť, je třeba dbát zvýšení opatrnosti z důvodů povahy zařízení (zvýšena vlhkost na podlahách). Hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu.

 

6.9. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát zásad mravnosti a slušného chování a neobtěžovat svým chováním ostatní návštěvníky.

 

6.10. Lehátka slouží k odpočinku návštěvníků. Na lehátkách v době nepřítomnosti nesmí návštěvník zanechat odložené osobní věci. K uložení osobních věcí slouží šatní skříňky v šatnách nebo odkládací boxy v prostoru Wellness. Provozovatel si vyhrazuje právo odložené věci blokující lehátka přemístit do vyhrazených odkládacích boxů bez asistence majitele věcí.

 

6.11. V areálu Wellness je povoleno konzumovat pouze zde zakoupené jídlo a nápoje.

 

6.12. Sauny, prohřívány a další jsou určeny zdravým osobám a každý návštěvník do nich vstupuje na vlastní odpovědnost.

 

6.13. Ve všech prostorách Wellness vč. terasy je ZÁKAZ KOUŘENÍ

 

6.14. Kapacita Wellness je omezena, po naplnění kapacity je personál oprávněn omezit vstup do Wellness.

 

6.15. Návštěvník nesmí svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením. Nesmí vlévat vonné esence nebo jiné látky na topná tělesa nebo jinak měnit prostředí v saunách (vlhkost, teplota).

 

6.16. Návštěvník, který poškodí vybavení saunového světa, je povinen způsobenou škodu nahradit.

 

6.17. Při ztrátě čipových hodinek bude veškerá útrata do doby nahlášení ztráty hodinek účtována a zákazník je povinen útratu uhradit. Jako náhradu za čipové hodinky je povinen uhradit paušální částku 100 Kč. 

 

​6.18. Saunia Thermal Resort neodpovídá za újmu, kterou si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností (např. na kluzkých podlahách nebo schodech).

 

6.19. V případě, že návštěvník neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness, může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Wellness požádat o zakročení bezpečnostní služby nebo Policie ČR.

Více

Co vám nesmí uniknout

Kontakt

Adresa

Thermal Resort
Ivana Petroviče Pavlova 2001/11
Karlovy Vary 360 01

Otevírací doba

Po–Ne
09:00 – 23:00

 

Souřadnice
50.2290103N,12.8785742E

Kontaktní údaje

tel: +420 733 153 583
e-mail: thermal@saunia.cz

Jak se k nám dostanete

 • 1

  Jedete k nám autem
  Využijte parkoviště hotelu Thermal, adresa: Ivana Petroviče Pavlova 2001/11, Karlovy Vary. Projdete hotelovou recepcí do prvního patra a průchodem k bazénovému výtahu.

  Nebo „NON-STOP” parkoviště Západní 1499, Karlovy Vary, Vydáte se do centra a hotelu Thermal. Dále přes recepci hotelu a pomocí bazénového výtahu se dostanete na recepci bazénu.

 • 2

  Jedete k nám veřejnou dopravou
  Využijte stanici autobusů Terminál nebo vlakové Dolní Nádraží Karlovy Vary. Dále směr centrum do hotelu Thermal.