5. a 6. července je resort standardně otevřený od 9 do 23 hodin. Těšíme se na vás!

Obchodní podmínkyObchodní společnosti Saunia, s.r.o.

se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 27633594, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120349 (dále jen „Saunia“)

pro

 1. prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.saunia.cz;

 2. uzavírání smluv o poskytování služeb v provozovnách Saunia.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Saunia upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě;

a) kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi Saunií a fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to prostřednictvím internetového obchodu Saunia. Internetový obchod je Saunií provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.saunia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“);

b) smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavřené mezi Saunií a zákazníkem, a to osobně v kterékoliv provozovně Saunia, za účelem využití služeb dané provozovny Saunia. Služby poskytované v jednotlivých provozovnách a údaje o jednotlivých provozovnách lze nalézt na webových stránkách;

c) založení věrnostního účtu (dále jen „věrnostní účet“) zákazníkovi, který slouží k hrazení jednotlivých vstupů do provozoven Saunia, konzumace pokrmů a nápojů, případně k hrazení zboží nabízeného v provozovnách;

d) vystavení poukazu (dále jen „poukaz“) zákazníkovi, který slouží k úhradě vstupného do provozovny Saunia, konzumace pokrmů a nápojů, případně k úhradě zboží nabízeného v provozovně.

1.2. Součástí obchodních podmínek je provozní řád, který je povinen zákazník respektovat ve všech provozovnách Saunia, do kterých získává právo vstupu na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo z jiného důvodu. Provozní řád je k dispozici v každé provozovně Saunia a na webových stránkách www.thermal.saunia.cz/navstevni-rad.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Saunia, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě i smlouvě o poskytování služeb (společně také „smlouvy“). Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Příslušná ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřených smluv. Smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může Saunia měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti plynoucí ze smluv o členství uzavřených před účinností tohoto znění obchodních podmínek (včetně práv a povinností, která členům vzniknou za účinnosti tohoto znění obchodních podmínek) se řídí obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o členství.

1.7. Za účelem zvýšení návštěvnosti provozoven Saunia a poptávky po nabízených službách a zboží pořádá Saunia příležitostně marketingové akce, jejichž podmínky nejsou s ohledem na jejich jednorázový či časově omezený charakter součástí těchto obchodních podmínek. Konkrétní podmínky těchto akcí jsou po celou dobu jejich platnosti uveřejněny na webové stránce. Saunia si tímto vyhrazuje právo tyto akce kdykoliv a bez uvedení důvodu jednostranně zrušit.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Akce vstup zdarma je platná pro nové zákazníky, resp. nové registrace, starší 15 let. Nutnost prokázat se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Saunií považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Saunia může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek a provozního řádu).

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Saunia, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 Každý zákazník může mít pouze jeden uživatelský účet.

2.8 Uživatelský účet si smí založit a používat pouze osoba starší 15 let.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PŘES WEBOVOU STRÁNKU

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Saunia není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Saunia uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky Saunii je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Saunii kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Saunií považovány za správné. Saunia neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

3.6. Saunia je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi Saunií a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Saunií zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘI KOUPI PŘES WEBOVOU STRÁNKU

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy zákazník uhradí Saunii bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, a to bezprostředně po dokončení objednávky, kdy bude přesměrován na danou platební bránu.

4.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit Saunii také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Saunia.

4.4. Případné slevy poskytnuté Saunií zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Saunia ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Saunia je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Saunia zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je Saunia povinna vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Saunii odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny Saunia či na adresu elektronické pošty Saunia info@saunia.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být zákazníkem Saunii vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Saunii. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží Saunii, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Saunia peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Saunia od zákazníka přijala. Saunia je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkovi již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, Saunia není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Saunii odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Saunia oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Saunia také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátí Saunia zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Saunií a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Saunii vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Saunia podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka z odpovědnosti za vady zboží a další práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Saunia, jsou-li Saunií vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Saunia odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Saunia odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Saunia nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Saunia uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Saunia má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Saunia zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li zákazník Saunii vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou zákazník nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Saunia. Je-li však v potvrzení vydaném Saunií ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Saunia nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je Saunia povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Saunia je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Saunií k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese kterékoliv provozovny Saunia uvedené na webových stránkách, telefonicky na čísle +420 770 111 297 či elektronickou poštou na adrese info@saunia.cz.

7.8. Zákazník sdělí Saunii, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Saunia; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Saunia nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Saunia nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Saunia namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Saunia.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Saunia není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Saunia prostřednictvím elektronické adresy info@saunia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle Saunia na elektronickou adresu zákazníka.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Saunia je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Saunia plní Saunia prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní Saunia prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Saunia z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. VSTUP DO PROVOZOVEN SAUNIA

11.1. Smlouva o poskytování služeb se uzavře mezi zákazníkem a Saunií koupí a zaplacením vstupného do provozovny Saunia zákazníkem. Koupí vstupného a využíváním služeb Saunia se zákazník zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky a provozní řád Saunia. Vstupné se hradí na recepci u vstupu do dané provozovny, a to jedním z následujících způsobů.

Způsoby hrazení vstupného/části vstupného:

1. Hotovostí  

2. Platební kartou  

3. Kreditem nabitým na věrnostním účtu

4. Poukazem Saunia
5. Poukázkami

Pluxee (Flexi pass, Fokus pass, Relax pass, Dárkový pass, Bonus pass)
EDENRED (Sport a kultura, Multi, Ticket Compliments dárkový, Ticket Benefits)
UNIŠEK (Unišek, Unišek +)

11.2. Vstup je časově omezen otevírací dobou jednotlivé provozovny a není možné jej rozložit do více dnů.

11.3. Cena vstupů do jednotlivých provozoven je vždy určena aktuálním ceníkem Saunia dostupným online na internetové adrese Saunový svět Saunia. Aktuální ceník pro konkrétní provozovnu je dále dostupný na příslušné provozovně Saunia. Vstupné na jednotlivých provozovnách se může lišit.

11.4. Při každém vstupu jsou zákazníkovi zapůjčeny

a) čipové hodinky sloužící k zamykání trezorů u recepce, zamykání skříněk v šatně a k evidenci konzumace na baru,

b) prostěradlo,

c) ručník.

11.5. Při ztrátě nebo poškození prostěradla nebo ručníku, je zákazník povinen uhradit paušální částku 200 Kč za  prostěradlo, nebo 200 Kč za ručník.

11.6. Při ztrátě nebo poškození čipových hodinek bude veškerá útrata do doby nahlášení ztráty hodinek účtována a zákazník je povinen útratu uhradit. Jako náhradu za čipové hodinky je povinen uhradit paušální částku 100 Kč.

11.7. Podle zákona o evidenci tržeb je Saunia povinna vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11.8. Slevy není možné kombinovat.


12. ZALOŽENÍ VĚRNOSTNÍHO ÚČTU

12.1. Věrnostní účet se vyřizuje osobně v kterékoliv provozovně Saunia. Saunia založí věrnostní účet na žádost zákazníka. Zákazník s věrnostním účtem získá slevu 50 Kč na vstupné. Slevu nelze kombinovat s ostatními slevami na vstupné (např. MultiSport, ActivePass, speciální akční nabídky).

12.2. Dobití věrnostního účtu lze provést v hotovosti nebo bezhotovostní platbou na kterékoliv pobočce, nebo online bezhotovostní platbou. Věrnostní účet lze rovněž dobít formou převedení nevyužité hodnoty poukazu (viz čl. 13.9 obchodních podmínek). Kredit na věrnostním účtu není úročen.

12.3. Věrnostní účet lze použít na hrazení vstupného, konzumace pokrmů a nápojů, případně zboží prodávaného na pobočce. Sleva dle čl. 12.1 obchodních podmínek se ovšem aplikuje pouze na zakoupení vstupného do provozovny Saunia.

12.4. Věrnostní účet je nepřenosný.

12.5. Pokud má zákazník po uhrazení daného vstupného na věrnostním účtu kredit nejméně ve výši vstupného, tak nemusí skládat zálohu. Zákazník pro takový případ bere na vědomí, že jako záloha poslouží částka v hodnotě vstupného nacházejících se na předložené věrnostním účtu.

12.6. Kredit dobitý na věrnostním účtu je aktivní 12 měsíců. Po uplynutí doby je možné kredit aktivovat novým nabitím, případně je možné požádat o aktivování kreditu při vstupu na kterékoliv pobočce.

12.7. Na žádost poskytne Saunia zákazníkovi údaj o aktuálním zůstatku na věrnostní účtu.

 

13. VYSTAVENÍ POUKAZU

13.1. Zákazník může na kterékoliv provozovně Saunia nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu zakoupit poukaz. Vydavatelem poukazu je Saunia.

13.2. Cena poukazu odpovídá hodnotě poukazu. Minimální hodnota poukazu činí 500,- Kč, maximální hodnota poukazu není omezena. Hodnota poukazu není úročena.

13.3. Řádně vystavený poukaz obsahuje unikátní čárový a/nebo jiný identifikační kód a další ochranné prvky. Poukaz, jehož pravost nebyla (či nemohla být) obsluhou provozovny Saunia s využitím jeho ochranných prvků řádně ověřena z důvodu jeho poškození anebo z jiného důvodu (např. padělání), bude považován za neplatný a nebude akceptován.

13.4. Úhradu ceny za poukaz zakoupený na provozovně lze provést v hotovosti nebo bezhotovostní platbou (platební kartou). Úhradu ceny za poukaz zakoupený prostřednictvím webového rozhraní obchodu lze provést výlučně online bezhotovostní platbou.

13.5. Poukaz zakoupený v provozovně bude předán zákazníkovi bezprostředně po zaplacení ceny poukazu. Poukaz zakoupený prostřednictvím webového rozhraní obchodu bude zákazníkovi dodán bezprostředně po zaplacení ceny poukazu v elektronické podobě anebo způsobem uvedeným v čl. 6 obchodních podmínek.

13.6. Poukaz lze uplatnit v kterékoliv provozovně Saunia pouze jednorázově (její uplatnění nelze rozložit do více návštěv), a to na úhradu vstupného, konzumace pokrmů a nápojů, případně k úhradě zboží nabízeného v provozovně Saunia.

13.7. Poukaz může uplatnit jeden či více zákazníků.

13.8. Poukaz je přenosný; pro jeho užití se nevyžaduje předložení průkazu totožnosti. V případě ztráty poukazu neposkytuje Saunia zákazníkovi, který poukaz zakoupil, ani jinému oprávněnému držiteli poukazu jakoukoliv finanční náhradu ani vrácení uhrazené ceny za poukaz.

13.9. Poukaz je platný po dobu 12 měsíců od vystavení (4 měsíce pokud je zakoupen online). Po uplynutí platnosti poukazu práva s ním spojená zanikají a poukaz nelze uplatnit. Platnost poukazu může být ve výjimečných případech prodloužena. Rozhodnutí o prodloužení platnosti závisí zcela na uvážení Saunia.

13.10. Uhrazenou cenu za poukaz nelze žádat zpět oproti vrácenému poukazu, a to ani v poměrné výši odpovídající dosud nevyužité hodnotě poukazu. Dosud nevyužitá hodnota poukazu může být v podobě kreditu převedena na věrnostní účet dle čl. 12.2 obchodních podmínek.

13.11. Článkem 13.9 obchodních podmínek není dotčeno právo zákazníka odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 5 obchodních podmínek. Právo odstoupit od smlouvy však nelze využít poté, co zákazník poukaz již uplatnil v provozovně Saunia.

13.12. Při vstupu na základě poukazu se záloha dle čl. 11.5 obchodních podmínek neskládá.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


14.1. Pokud vztah založený smlouvami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)

14.2. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka, pokud ji má Saunia k dispozici.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4. Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek jsou archivovány Saunií v elektronické podobě a nejsou přístupné.

14.5. Kontaktní údaje Saunia: adresa pro doručování Saunia, s.r.o., se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@saunia.cz, telefonní kontakty na jednotlivé provozovny Saunia jsou uvedeny na webových stránkách www.saunia.cz.

V Praze, dne 19.12. 2023

Koupit vstupenky

Co vám nesmí uniknout

Kontakt

Adresa

Thermal Resort
Ivana Petroviče Pavlova 2001/11
Karlovy Vary 360 01

Otevírací doba

Po–Ne
09:00 – 23:00

 

Souřadnice
50.2290103N,12.8785742E

Kontaktní údaje

tel: +420 733 153 583
e-mail: thermal@saunia.cz

Jak se k nám dostanete

 • 1

  Jedete k nám autem
  Využijte parkoviště hotelu Thermal, adresa: Ivana Petroviče Pavlova 2001/11, Karlovy Vary. Projdete hotelovou recepcí do prvního patra a průchodem k bazénovému výtahu.

  Nebo „NON-STOP” parkoviště Západní 1499, Karlovy Vary, Vydáte se do centra a hotelu Thermal. Dále přes recepci hotelu a pomocí bazénového výtahu se dostanete na recepci bazénu.

 • 2

  Jedete k nám veřejnou dopravou
  Využijte stanici autobusů Terminál nebo vlakové Dolní Nádraží Karlovy Vary. Dále směr centrum do hotelu Thermal.